Oktatott tárgyak

Oktatott szakok
Kémia Tanár szak
Kémia BSC és MSC
Diplomamunka témák
TDK témák
Oktatási segédanyagok
Zh eredmények
Kémia verseny
Neptun

Oktatás
(tanszéki honlapunk új címe: altkem.mk.uni-pannon.hu)A tanszék feladata kezdetben kizárólag a vegyészmérnök-hallgatók számára alapvető fontosságú általános és szervetlen kémia oktatása volt. S bár a háború utáni évek politikai egyenetlenségei, majd nyomása, valamint az ennek következtében romló gazdasági helyzet nem kedveztek a nyugodt fejlődésnek, igyekezett adott lehetőségeit kihasználva a lehető legjobban megoldani feladatát. A képzés az állandóan korszerűsített tananyag minél jobb elsajátítása érdekében több színtéren, viszonylag nagy heti óraszámban folyt. Az előadásokon ismertetett témákat tantermi gyakorlatok, szemináriumok keretében mélyítették el a hallgatók, kiegészítve ezt az alapvető kémiai számítások gyakorlati programmal. Az alapvető kémiai műveleteket és a minőségi kémiai analízis szempontjából fontos reakciók megismerését és alkalmazását laboratóriumi gyakorlatok keretében sajátították el. A kezdeti években ez utóbbi stúdiumot a minőségi kémiai analízis elméleti tárgyalása is alapozta. Az indulás eme izgalmas korszakához hozzátartozik az oktatás megújításának, javításának igénye, amely például a szokatlan felépítésű NYEKRASZOV: Általános kémia c. tankönyv lefordításához és kipróbálásához vezetett.

A vegyészmérnökképzés szerkezetének és anyagának fejlődése a tárgyalt időszakban további nagymérvű változáson ment át. Újabb és újabb tantárgyak bizonyították a fejlődő gyakorlat jelentkező igénye által létjogosultságukat, a régebbi alapstúdiumok pedig belső, szerkezeti módosítást igényeltek. A szervetlen kémiai tanulmányok kezdeti összóraszáma egy félévre vonatkoztatva heti 32-ről heti 12-re csökkent, annak ellenére, hogy közben a tanulmányi idő nyolc félévről tízre emelkedett. Az egyes tudományok részletező jellegét áttekintő, dedukción alapuló szemlélet váltotta fel.

A tanszék ebben a mélyreható változásban a maga területén nemcsak egyetemi, hanem országos viszonylatban is élen járt. A hatvanas években született meg - jegyzetek alakjában kiérlelve - BODOR ENDRE Szervetlen kémia c. munkája (1968), amely, mint az első, korszerű kvantumkémiai szemléleten alapuló magyar tankönyv, nemzedékek számára szolgált forrásként mind Veszprémben, mind pedig számos más egyetemen és főiskolán. Ennek folytatása később a jelentőségében nem kisebb, BODOR ENDRE és PAPP SÁNDOR szerzők Szervetlen kémia I. illetve Szervetlen kémia II. tankönyveinek megjelenése (1983) volt. Utóbbi negyedik, Környezeti kémia c. fejezete alapján bontakozott ki az önálló, azonos című, előbb német nyelven, majd magyarul is megjelenő tankönyv, melyet PAPP SÁNDOR tanszékvezető ROLF KÜMMEL német professzor társaságában írt. A környezeti kémia oktatása területén végzett tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy PAPP SÁNDORt az 1990-1994 közötti időszakban a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának alelnökévé választották.

A szokásos jegyzetek, oktatási segédanyagok szélesebb köréből - amelyek elkészítését a tanszék mindig elsőrendű feladatának tekintette - kiemelkedik a Szervetlen kémiai feladatok és megoldások c. egyetemi tankönyv, amelyet a kémiai számításoknak a tanszéki munkaközösség által kifejlesztett jegyzetei felhasználásával, (ezek elsősorban SIPOS GÉZA† aprólékos és gondos munkáját dícsérik) MALECZKI EMILné öntött végső formába (1972) s amely az országban általános használatnak örvendve, ugyancsak több kiadást ért meg.

A XX. század utolsó évtizedében, amely egybeesik a Veszprémi Vegyipari Egyetem korábban elképzelhetetlen ütemű fejlődésével, a tanszék ismét alapvető feladatot vállalt a kémia tanári szak indításával. Ennek előzménye, hogy a tanszék a középiskolai kémia oktatással már az 1970-es évek elejétől kapcsolatba került. Az évente megrendezett Irinyi János középiskolai kémiai verseny szervezőbizottságában, az országos döntő zsűrijében, valamint a Középiskolai Kémiai Lapok szerkesztőbizottságában több tanszéki oktató vesz részt. 1975-ben és 1987-ben a hazánkban megrendezett Nemzetközi Kémiai Diákolimpia szervezésével a Veszprémi Vegyipari Egyetemet bízták meg, és a versenyek az Általános és Szervetlen Kémia Tanszéken zajlottak le.

A középiskolai kapcsolat kezdődő kiteljesedését jelentette a kémiatanári képzés megindulása. Főhatósági megbízás és jóváhagyás alapján 1986-ban kezdődött el az általános iskolai kémiatanárok kétéves levelező továbbképzése középiskolai tanárokká. Az első diplomákat sikeres államvizsga után 1988-ban vehették át a jelöltek. A szak oktatásának megszervezését teljes egészében a tanszék oktatóinak egy csoportja (MALECZKI EMILné, SEBESTYÉN ATTILA, ZÁBÓ MAGDA) végezte.

Az újabb és újabb szakok megindulása a Mérnöki-, majd az 1991-ben létesült Tanárképző Karon egyre több új feladatot jelentett a tanszék számára. A klasszikusnak és nemzetközileg is elismertnek tekinthető vegyészmérnöki, majd szervező-vegyészmérnöki szakokat követően megalakult a kémia oktatásán alapuló, az ango,l illetve a német nyelvvel, valamint a környezettannal, informatikával (számítástechnikával) párosítható középiskolai kémiatanári szak, továbbá a környezetmérnöki, anyagmérnöki, vegyész, műszaki menedzser, vegyipari és szilikátipari gépész szak. Ekkor vált szükségessé a tanszék oktatási szerkezetének olyan átalakítása, ami a horizontálisan és vertikálisan is tagozódó igényeknek megfelelve a folytonos megújulás lehetőségét is magában hordozza. Ebben az időszakban alakult ki a kötelező kollégiumok rendszere, amely a következő tantárgyak oktatását foglalja magában: általános kémia, szervetlen kémia, környezeti kémia, elméleti szervetlen kémia, koordinációs kémia. A kötelező tantárgyak mellett lényegében három csoportba osztható speciális kollégiumokat kínál rendszeresen a tanszék a tudásukat továbbfejleszteni kívánó hallgatók számára. Az első csoportba sorolhatók a szakmai ismeretek elmélyítését szolgáló fémorganikus kémia, bioszervetlen kémia, szervetlen fotokémia, környezeti fotokémia, elemek biogeokémiai körfolyamatai, molekulaspektroszkópia és rezgési analízis, bevezetés az impulzus radiolízisbe és a lézer-kinetikus spektroszkópiába c. tantárgyak. Ezekkel együtt megjelentek azok a diszciplínák, amelyek a kémia nem kedvező társadalmi megítélésén hivatottak változtatni, azáltal, hogy rámutatnak a kémia végtelen gazdag szín- és formatermő világára. Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni azokat a tantárgyakat, amelyek nem sorolhatók a tanszék oktatási és kutatási profiljába, de mutatják azt, hogy ez az "iskola" klasszikus és modern értelemben véve is az "universitas" szellemiségének kisugárzására hivatott.


 

vegic
 
vissza a lap tetejére

Copyright ©2003 Róbert Huszánk

Rendszergazda | Elérhetõségek