Kutatási területek
Kutatási témák
Publikációk

 

Kutatás
(tanszéki honlapunk új címe: altkem.mk.uni-pannon.hu)Az egyetem és a tanszék alapítását követően különböző szálakon meginduló tudományos munka első eredményei természetesen néhány évvel később jelentkeztek. BODOR ENDRE korábbi, PLANK és ERDEY professzorok irányításával kezdett, új analitikai módszerek kifejlesztésére irányuló kutatásainak folytatásaként széleskörű polarográfiás vizsgálatokat végzett, ami lehetővé tette, hogy a tanszék bekapcsolódjon a nemzetközi tudományos életbe. Ennek jelentős állomása volt a Nobel-díjas HEYROWSKY professzor részvételével rendezett magyar-csehszlovák és csehszlovák-magyar polarográfiai konferencia (Veszprém 1955, illetve Prága 1958). Lényegében ekkor indultak az elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt érdekes, hosszú éveken keresztül sikeresen végzett gázabszorpciós kutatások is, amelyek irányítását 1960-ban MAKRANCZY JÓZSEF vette át. A tanszéken a mai napig is művelt koordinációs kémiai kutatásokat BOR GYÖRGY és MOHAI BÉLA† kezdeményezte. Az átmenetifémek karbonilkomplexeinek előállítását és szerkezetének vizsgálatát ismertető közlemények rövidesen nemzetközi visszhangra találtak.

Az 1956-os forradalom BOR GYÖRGY életútjára, mint oly sok más ember pályájára is, jelentős hatással volt, aminek következtében a nemzetközileg elismert tudós előbb hazai, majd külföldi intézetekben kényszerült folytatni a karbonil- komplexek sajátságainak feltárására irányuló tevékenységét. A tanszéki koordinációskémiai kutatások középpontjába ekkor a cianometallátok kerültek, s MOHAI BÉLA és a későbbiekben PAPP SÁNDOR irányítása mellett fokozatosan kibontakoztak és nemzetközileg is ismertté váltak.

Az ötvenes és hatvanas években a bór-nitrogén-vegyületek előállítása és szerkezetének vizsgálata állt a kémiai kutatások előterében. Evvel a témával P. NAGYné JÓNÁS KLÁRA† WELTHERné SÁNDOR MÁRIÁval kezdett foglalkozni, a későbbiekben azonban erről a területről fokozatosan áttért a főként hazai és gyakorlati szempontból fontos téma, az alumíniumtartalmú szilárd fázisú nyersanyagok infravörös spektroszkópiai vizsgálatára és minősítésére.

A tanszék fokozatosan fejlesztette nemzetközi tudományos kapcsolatait. A foszfin és foszfinszármazékok előállítására kiterjesztett cianokomplex tárgykörre alapozva a hallei egyetemen PAPP SÁNDOR aspiránsként ISSLEIB professzorral alakított ki együttműködést. JÓNÁS KLÁRA bór-nitrogén-vegyületekkel kapcsolatos vizsgálatait részben a nemzetközileg elismert NÖTH professzor intézetében végezte. A hatvanas évek végén VÍZI BÉLA CYVIN professzor trondheimi intézetében töltött egyéves tanulmányútjával kezdődtek az elméleti molekulaszerkezeti kutatások.

A nyolcvanas évek elején PAPP SÁNDOR koordinációs kémiai kutatások alaján kezdeményezte szervetlen fotokémiai kutatóműhely létrehozását, amit a nemzetközi tendenciák mellett az a tény is indokolt, hogy a hazai kémiai kutatások ebben a tárgykörben még nem bontakoztak ki. A XX. század utolsó évtizedére ez a terület a tanszék meghatározó tudományos tevékenységévé vált. Fejlődésében jelentős szerepe volt HORVÁTH ATTILÁnak, VINCZE LÁSZLÓnak, HORVÁTH OTTÓnak és a később külföldre távozott KRAUT BÉLÁnak. A szervetlen fotokémiai kutatások HORVÁTH ATTILA irányítása alatt emelkedtek nemzetközi rangra, és alakultak elismert hazai iskolává. Több egyetemi doktori, három kandidátusi és két akadémiai doktori disszertáció alapozta meg az 1993-ban indult akkreditált szervetlen fotokémia PhD alprogramot. A kiterjedt nemzetközi kapcsolatok biztosítják, hogy a tanszék munkatársai és PhD-hallgatói a világ különböző laboratóriumaiban is végezhetnek kutatómunkát. A szervetlen fotokémiai kutatások révén tehát széleskörű és eredményes nemzetközi együttműködés bontakozott ki; a tanszék oktatói több külföldi egyetem munkatársaival folytatnak eredményes kutatásokat: Universität Regensburg, University of Syracuse, Indiana/Purdue University at Fort Wayne (IPFW) (HORVÁTH OTTÓ); Indiana/Purdue University at Fort Wayne, Universität Konstanz, Technische Universität, Erzherzog Johann Universität, Graz (HORVÁTH ATTILA). A gyümölcsöző együttműködés eredményeként 1991-től több mint huszonöt közlemény jelent meg rangos nemzetközi folyóiratokban. E tekintetben kiemelkedő KENNETH L. STEVENSON (IPFW) és HORVÁTH OTTÓ "Charge Transfer Photochemistry of Coordination Compounds" c. sikeres könyve, amely 1993-ban jelent meg a VCH gondozásában.


 

vegic
 
vissza a lap tetejére

Copyright ©2003 Róbert Huszánk

Rendszergazda | Elérhetõségek