Kutatási területek
Kutatási témák
Publikációk

 

Kutatási területekKomplexkémiai kutatások:

Komplex egyensúlyok vizsgálata mind vizes rendszerekben, mind apoláros oldószerekben; környezetvédelmi analitikai eljárások kifejlesztése - elsősorban spektrofotometriás és spektrofluorimetriás módszerekkel.


Fotofizikai és fotokémiai kutatások:


A természeti környezetben, vizes fázisban végbemenő fotoindukált reakciók vizsgálata, modellezése, mechanizmusának felderítése. Talajvizek és szennyvizek szerves szennyezőinek (pl. növényvédőszerek és felületaktív anyagok) lebontása homogén és heterogén rendszerű fotokatalitikus eljárások alkalmazásával - merülőlámpás fotokémiai reaktorok ill. napszimulátor felhasználásával. Nehézfémionok leválasztása szennyvizekből fotoreduktív heterogén fázisú eljárással.

Fémkomplexek, szerves vegyületek fotofizikai és fotokémiai tulajdonságainak, fotoindukált reakcióik mechanizmusának vizsgálata folytonos besugárzással és villanófény-fotolízis technikával. Az - elsősorban felületaktív anyagok felhasználásával kialakított - mikrokörnyezet fotoindukált reakciókra gyakorolt hatásának vizsgálata normál vagy fordított micelláris, továbbá sejtmembránt modellező veszikuláris rendszerekben.


Elméleti kémiai kutatások:

Kémiai reakciók potenciálfelületének számítása magasszintű ab initio módszerekkel. Klasszikus trajektóriaszámítások kis molekulák reaktív és nagy molekulák ütközéses energiaátviteli folyamatainak vizsgálatára.
Ab initio hullámfüggvényekből számítható kötésrendek alkalmazása reaktív rendszerek jellemzésére. Sebességi együtthatók meghatározása dinamikai módszerek és az átmeneti állapot elmélet segítségével. Számítógépes programok fejlesztése nagy molekulák reaktív és nemreaktív ütközései dinamikájának számítására parallel számítógépeken.
Átmenetifém-komplexek alap- és gerjesztett elektronállapotainak vizsgálata kvantumkémiai módszerekkel.


Módszertani kutatások:

Demonstrációs kémiai kísérletek kivitelezése és rögzítése digitális adathordozón további szerkesztés és multimédiás anyag készítése céljából. Módszertani segédanyag kifejlesztése kémia oktatásához.Technikai háttér

E kutatási témák kidolgozásához a tanszéken rendelkezésre áll négy spektrofotométer (egy Zeiss Specord S100 diódasoros, száloptikás csatolóval kiegészítve, két Specord M40 kétutas, továbbá egy GBC UV/VIS 911A) és egy spektrofluoriméter (Perkin Elmer LS50B). A fotokémiai reakciók reaktánsainak és termékeinek elemzéséhez két infravörös spektrofotométer (Zeiss Specord M80 és M85 kétutas), egy atomabszorpciós spektrométer (AAS, Carl Zeiss Jena), egy nagynyomású folyadékkromatográf (Labor MIM), egy gázkromatográf (Carlo-Erba), két derivatográf (MOM), valamint speciális pH-mérő és ionszelektív elektródok is alkalmazhatók. A műszerek többsége számítógéphez csatlakozik az adatok tárolása és további feldolgozása céljából. A kettősmembrán falú veszikuláris rendszerek kialakításához nagy intenzitású ultrahangos W-225R Sonicator (Heat Systems-Ultrasonics) használható.

A folytonos besugárzási kísérletekhez alkalmazható egy monokromátorral ellátott AMKO fotolízis berendezés egy nagynyomású 200 W-os Hg-Xe lámpával, egy 1000 W-os napszimulátor (Applied Photophysics), továbbá több kis- és középnyomású higanygőz lámpa mind bemerülő kivitelben, mind külső fényforrásként. A rövid élettartamú köztitermékek, gerjesztett állapotú részecskék vizsgálata egy villanófény-fotolízis berendezéssel történik ns időfelbontás mellett tranziens abszorpciós és emissziós követéssel. A rendszer két Q-kapcsolású Nd:YAG lézert (Quantel Brilliant és Spectron) tartalmaz gerjesztő fényforrásként 266, 355, 532 és 1064 nm-es hullámhosszon. A Brilliant lézerhez tartozik egy optikai parametrikus oszcillátor (Magic Prism) is, mely folyamatosan hangolható gerjesztést biztosít a 400-800 nm-es tartományban. Két tárolós oszcilloszkóppal (Philips és Tektronix) gyűjthetők a jelek a további, számítógépes feldolgozáshoz.
Az ab initio számításokhoz SUN munkaállomás áll rendelkezésre HyperChem és Gaussian programokkal.

A tanszék személyi állományából a rutinmérések, felvételek (elsősorban analitikai célú) kivitelezését technikusok (mintegy 5 fő) végzik, míg a kutató-fejlesztő munkában az oktató-kutató pozícióban lévők (10 fő, akik közt 4 DSc fokozattal rendelkezik) és PhD-hallgatók (3 fő) vesznek részt.
vegic
 
vissza a lap tetejére

Copyright ©2003 Róbert Huszánk

Rendszergazda | Elérhetõségek